Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích za r. 2019

Kostel sv. Valentina

V roce 2019 byla na provedenou repliku tesařské konstrukce věže položena nová krytina z Cu plechu, osazena replika kříže a makovice, vč. zlacení a namontován hromosvod. Do makovice byly uloženy staré i nové mince, kopie historických listin a nově také zprávy o současném stavu obce i farnosti Bravantice. Po provedených opravách bylo demontováno lešení kolem kostela.
Letošní opravy stály 1.262.775 Kč. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR, finanční podpoře Biskupství ostravsko-opavského, sponzorským darům soukromých osob i příspěvkům farníků se podařilo celé dílo ještě letos zaplatit. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

Budova kostela je nejen místem setkávání, ale také dominantou obce, proto nás těší zájem a podpora všech, kterým leží na srdci její vzhled. V roce 2020 je v plánu další etapa rekonstrukce, kterou bude oprava vnitřku věže, tj. oprava omítek, nová zvonová stolice, podlahy, schodiště, okna a žaluzie. Předpokládaná cena činí 1.337.107 Kč.
Obec Bravantice na podporu opravy kostela vyhlásila sbírku, která splňuje všechny náležitosti dle § 4, odst. 1 zákona o veřejných sbírkách (117/2001 Sb.). Je oznámena na dobu neurčitou a jejím smyslem je postupné shromažďování finančních prostředků, které budou použity na výše uvedený účel. Ke dni uzávěrky tohoto čísla zpravodaje (18. 12. 2019) bylo vybráno 22.122,66 Kč.

Pokud byste i vy chtěli přispět jakoukoliv finanční částkou, je možné tak učinit následujícími způsoby:

  • hotově do pokladničky
  • na sběrací listinu u oprávněných osob p. Vlaďky Palíkové (Obec Bravantice) nebo u p. Mgr. Věry Šustkové (místostarostka) nebo
  • bezhotovostně na účet zřízený pro tento účel u České spořitelny a. s., č. 5606275319/0800

Pro ty, kteří si budou chtít částku odečíst od základu daně, je připravena darovací smlouva, která je určena nejen pro fyzické osoby, ale i pro různé organizace a spolky.

Všem dárcům současným i budoucím patří naše srdečné poděkování.

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice