Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích

konstrukce věže

Farní inventář z r. 1911 uvádí, že současná staba kostela byla postavena patrně v letech 1623-1632 na místě, kde již dříve stál kostel mnohem starší. Rok 1632 však můžeme již s jistotou doložit podle zvonu, který spolu se svou rodinou daroval majitel panství pan Mikuláš Rohr z Kamene, Stinavy a Meziboří a který je dosud umístěn ve věži. Druhý zvon byl pořízen r. 1691 na náklady obce Bravantice.

Podle dendrochronologického průzkumu provedeného v r. 2014 bylo stáří krovu nad lodí kostela určeno podle doby, ve které bylo pokáceno jedlové dřevo na jeho výstavbu. Propočtem bylo zjištěno, že se jedná o období let 1662-1663. Krovy nad presbytářem jsou podle této metody mladší, jedná se o období let 1834-1835, což odpovídá záznamu ve výše uvedeném inventáři, který uvádí, že opravy kostela byly provedeny v letech 1691, 1836 a 1902.

Ze stavebně technického průzkumu a statického průzkumu stavebních konstrukcí provedeného v roce 2017 vyplynulo, že krov věže kostela je poškozen dřevokazným hmyzem a vlhkostí do takové míry, že již není možné provést ekonomicky výhodnou opravu pouhou výměnou poškozených prvků a že je nutná jeho celková rekonstrukce, včetně pláště. Totéž bylo konstatováno v souvislosti se technickým stavem krovu sanktusníku – malé věžičky nad presbytářem. Zvonová stolice, na které jsou zavěšeny oba zvony, byla rovněž navržena k celkové výměně. Konstrukce krovu lodi kostela vyžaduje lokální opravy a výměnu poškozených prvků. Zejména spodní partie jsou poškozeny vlhkostí, dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k obnově, která má za cíl rekonstrukci poškozených částí stavby tak, aby toto architektonické a kulturní dědictví bylo možné zachovat pro příští generace. Po zajištění financování pro rok 2018 (Moravskoslezský kraj 500 tis. Kč, Česko-německý fond budoucnosti 400 tis. Kč, Biskupství Ostravsko-opavské 200 tis. Kč) bylo na podzim přistoupeno k 1. etapě oprav. Po postavení lešení byl odstraněn plech a snesen stávající krov věže. Tesařská firma Teslice ze Vsetína jej nově vyrobila a osadila.

Jako v přímém přenosu bylo možné se zatajeným dechem sledovat, jak střecha věže kostela ubývá a s každým dnem se znovu vrací. Poetikové se neubránili srovnání s měsíčními fázemi, zatím co realizátoři s úpěnlivostí sledovali předpověď počasí. Naštěstí byl letošní podzim pro tento typ činnosti velmi příznivý, práci se podařilo úspěšně dokončit a zajistit tak, aby se v příštím roce mohlo pokračovat s oplechováním. V současné době byly podány žádosti o dofinancování této etapy.

Vzhledem k tomu, že oprava střechy věže kostela je jen prvním krokem z celého plánovaného projektu, bude nutné zajistit prostředky na opravu v dalších etapách. V současné době zjišťujeme další možnosti a uvítali bychom také, pokud by se někdo z občanů chtěl podílet a přispět k obnově této významné dominanty obce. Jakmile bude dokončeno oplechování, připravuje se znovuosazení schránky s dokumenty z novodobé historie. Předpokládá se, že jedním z nich by mohl být seznam dárců, kteří přispěli na opravu.

Před námi je ještě mnoho práce a úsilí na záchranu této vzácné památky a nezbývá než doufat, že se podaří dovést dílo ke zdárnému konci.

Za projevený zájem a podporu předem děkujeme.

Za farnost Bravantice:

Pavel a Věra Šustkovi

Fotogalerie

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice